Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu a e-shopu www.daflorncz.cz  provozovaném obchodní společnosti DAFLORN CZ s.r.o.,  se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Opletalova 1603/57, IČ 094 81 087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336783 (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží  na internetovém portálu www.daflorn.cz (dále jen „VOP“).

Čl. I. Úvodní ustanovení

(1) Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží ze sortimentu nabízeného Prodávajícím (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.daflorncz.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené na internetovém portálu.

(2) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Prodávajícím archivována a není Zákazníkovi přístupná.

(4) Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodávající informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.daflorncz.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

(5) Práva a povinnosti stran neupravená těmito VOP a Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“).

Čl. II. Uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem

(1) Prodávající na internetovém portálu www.daflorncz.cz. Kupní ceny zboží  jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty nebo případných dalších daní a poplatků vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.

(2) Možnost uzavření Smlouvy na zboží  za zvýhodněných podmínek je výslovně uvedeno (např. věrnostní nákupy) v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.daflorncz.cz.

(3) Zákazníkem objednané zboží  na internetovém portálu www.daflorncz.cz je pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označováno jako „Nákup“ a bude se nalézat v části „nákupní košík“ internetového portálu www.dalforncz.cz .

(4) Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Prodávajícímu, a proto zaručuje následující:

 1. a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.daflorncz.cz takové zboží , u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
 3. c) veškeré údaje, které poskytuje Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 4. d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
 5. e) před zahájením užívání internetového portálu www.daflorncz.cz se důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

(5) Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží  a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Zákazník postupuje v jednotlivých krocích uvedených na internetovém portálu www.daflorncz.cz .

(6) Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

(7) Prodávající je vždy oprávněn dle svého uvážení Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

(8) Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká potvrzením Objednávky Zákazníka Prodávajícím.

(9) Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Prodávajícího předává, věrohodně prokáže svou totožnost a potvrdí přijetí zásilky.

(10) Zákazník může nakupovat na internetovém portálu www.daflorncz.cz s registrací nebo bez registrace.

(11) Prodávající nebo dopravce je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Prodávající oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

(12) Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.daflorncz.cz.

(13) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

Čl. III. Změna a Storno Objednávky

(1) Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.daflorncz.cz . Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.daflorncz.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to jen s výslovným souhlasem Prodávajícího) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

(2) Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

(3) V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená cena Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu).

Čl. IV. Odstoupení od Smlouvy

(1) V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen nepoškozené zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu  prostřednictvím internetového portálu www.daflorncz.cz nebo s využitím držitele poštovní licence. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu s využitím držitele poštovní licence.

(2) Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal. Prodávající převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat s využití držitele poštovní licence.

(3) Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Čl. VI. Cena Nákupu a platební podmínky

(1) Cena Nákupu je součtem kupní ceny zboží vč. příslušných daní a poplatků, ceny doručení a případně ceny za zvolený způsob úhrady.

(2) Cena Nákupu může být uhrazena takto:

 1. a) v hotovosti na dobírku. Cena Nákupu se hradí při převzetí zboží obvykle zaměstnanci kurýrní služby, zaměstnanci pošty anebo zaměstnanci jiného držitele poštovní licence (např. Zásilkovna),
 2. b) bezhotovostně prostřednictvím internet bankingu na účet Prodávajícího podle pokynů uvedených na daflorncz.cz .

(3) Údaje potřebné k zaplacení ceny Nákupu obdrží Zákazník též prostřednictvím e-mailu. Jako variabilní symbol, je-li pro daný způsob platby potřeba, uvede Zákazník číslo daňového dokladu (faktury). Při platbě předem Zákazník nezasílá platbu před tím, než obdrží e-mail s údaji potřebnými pro provedení řádné platby.

(4) Při bezhotovostním převodu se za den platby považuje den, kdy byla Cena Nákupu připsána na účet Prodávajícího.

Čl. VII. Odpovědnost a záruky

(1) Prodávající odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodávající tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady.

(2) Zákazník bere na vědomí, že zboží Prodávajícího je čistě přírodní produkt bez konzervačních látek, umělých barviv nebo dochucovadel, a proto je nutné řídit se pokyny uvedenými na obalu a/nebo v příbalovém letáku. Zejména Zákazník bere na vědomí, že zboží z různých výrobních šarží se může dílčím způsobem lišit v barvě, vůni či chuti, což však nemá vliv na kvalitu zboží. Zákazní též bere na vědomí, že zboží může po otevření měnit barvu, vůni i chuť. Pokud je po otevření zboží skladováno v souladu pokyny uvedenými na obalu a/nebo v příbalovém letáku, změna barvy, vůně nebo chuti nemá vliv na kvalitu zboží.

(3) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 OZ, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad,  jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

(4) Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

(5) Zákazník zboží reklamuje osobně v sídle Prodávajícího nebo s využitím držitele poštovní licence tak, že reklamované zboží opatří odpovídajícím obalem a zašle na adresu Prodávajícího s tím, že do průvodního dopisu popíše vadu. Prodávající při vyřizování reklamace postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

(6) Zákazník souhlasí, že Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.daflorncz.cz. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.daflorncz.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.daflorncz.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

(7) Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávající vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Prodávající anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Čl. VIII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

(1) Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.daflorn.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.daflorn.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.daflorncz.cz.

(2) Přístup a užití internetového portálu www.daflorn.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

(3) Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.daflorncz.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.daflorncz.cz. Internetový portál www.daflorncz.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

(4) Zákazník užívá internetový portál www.daflorncz.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.daflorncz.cz jsou pouze ilustrativní.

(5) Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.daflorncz.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.daflorncz.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

(6) Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.daflorncz.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.daflorncz.cz je nezávadný.

(7) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.daflorncz.cz.

(8) Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) OZ.

Čl. XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

(1) Prodávající se pro účely ochrany osobních údajů chápe jako jejich správce. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány ve smyslu zákona č. 110/2016 Sb., o zpracování osobních údajů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky: General Data Protection Regulation), tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) pravidla pro nakládání s osobními údaji.

(2) Prodávající zpracovává osobní údaje sdělené mu Zákazníkem v rámci registrace a/nebo při Objednávce. Osobní údaje sděluje Zákazník dobrovolně. Osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení Objednávky a další plnění ze Smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje rovněž za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

(3) Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být Zákazníkovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Zákazník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – bezplatně (vyjma případné ceny za telekomunikační služby poskytovatele těchto služeb Zákazníka).

(4) Údaje pro doručení zásilek mohou být poskytnuty též zpracovatelům, tj. kurýrním službám nebo držitelům poštovní licence apod., kterými jsou například:

 1. a) společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387,
 2. b) společnost PPL Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany,
 3. c) společnost Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99

(5) Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

(6) Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese uvedené na internetovém portálu www.daflorncz.cz .

(7) Prodávající, jakožto provozovatel internetového portálu www.daflorncz.cz , může užívat na tomto portálu soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. a) měření návštěvnosti internetového portálu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na internetovém portálu,
 2. a) základní funkčnosti internetového portálu.

(8) Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Prodávajícího, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Internetový portál lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Prodávajícího námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná na internetovém portálu v jeho dolní části. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost internetového portálu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetového portálu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování internetového portálu, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetového portálu. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli (např. provozovatelem služby Seznam Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5.

(9) Zákazník má ve smyslu Nařízení a ZZOÚ právo:

 1. a) zrušit kdykoliv bezplatně zasílání obchodních sdělení,
 2. b) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 3. c) požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje Prodávající zpracovává,
 4. d) vyžádat si u Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. e) požadovat po Prodávajícím výmaz osobních údajů. Výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Prodávajícího jako správce,
 6. f) na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění Smlouvy,
 7. g) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 8. h) na účinnou soudní ochranu, pokud má Zákazník za to, že jeho práva podle Nařízení či ZZOÚ byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením či ZZOÚ,
 9. i) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na uoou.cz .

Čl. IX. Doručování a převzetí

(1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

(2) Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

(1) Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.daflorn.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky a sudištěm v České republice. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka  vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

(2) V případě sporu mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Prodávajícím může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

(3) V případě sporu mezi Zákazníkem – podnikatelem a Prodávajícím strany sjednávají, že spor bude předložen místně příslušnému soudu podle sídla Prodávajícího.

(4)  Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

(5) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení

(1) Internetový portál/ e-shop:www.daflorncz.cz

(2) Zákaznická telefonická linka:+ 420 771173867

(3) Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na daflorncz@seznam.cz Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

(4) Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.10.2020.

Přejít nahoru